Produkty

Kontaktujte nás

Obchodné podmienky pre internetový obchod heligonky.sk

Všeobecné ustanovenia
1. Objednávka
2. Povinnosti predávajúceho
3. Povinnosti kupujúceho
4. Kúpna cena a faktúra
5. Platobné podmienky
6. Záruka
7. Reklamácie
8. Alternatívne riešenie sporov
9.
Ochrana osobných údajov
10.
Záverečné ustanovenie


Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.heligonky.sk. Obchodné podmienky sú v súlade so zákonmi:

- ZÁKON č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
- ZÁKON č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- ZÁKON č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
- ZÁKON č. 18/2018 Z.z.. o ochrane osobných údajov,
- ZÁKON č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník,
- ZÁKON č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník,
- ZÁKON č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.


Predávajúci
R-DAS, s.r.o.
Rybárska 408/28
962 31 Sliač
IČO: 44984251, IČ DPH: SK 2022896876
Firma zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu v Banskej Bystrici vložka č. 37125/S.
číslo účtu pre bezhotovostné platby:  SK8811000000002945077030.

Kupujúci
Fyzická alebo právnická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá vykonala objednávku elektronicky (zo stránky www.heligonky.sk), telefonicky alebo emailom. Kupujúci vykonaním objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.

1. Objednávka
Kupujúci si tovar môže objednať:
- priamo na stránke prostredníctvom elektronického košíka,
- e-mailom na adrese: shop@heligonky.sk,
- telefonicky na telefónnom čísle: +421 940 640 007.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu a označením súhlasu s Obchodnými podmienkami v procese objednávania potvrdzuje, že súhlasí s celým obsahom týchto obchodných podmienok a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke a podstránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. V prípade telefonickej objednávky je kupujúcim povinný oboznámiť sa Obchodnými podmienkami zverejnenými na stránke elektronického obchodu. Ak kupujúci nepotvrdí svoj súhlas s Obchodnými podmienkami na stránke elektronického obchodu, bude sa považovať za súhlas samotné vykonanie objednávky (akýmkoľvek spôsobom) a prijatie objednaného tovaru. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Predávajúci po doručení objednávky od kupujúceho preverí dostupnosť a termín dodania požadovaného tovaru. Zoznam tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Potvrdenie objednávky predávajúci vykoná e-mailom alebo telefonicky do 24 hodín od prijatia objednávky. Telefonickým alebo emailovým potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je objednávka (alebo jej časť) považovaná za záväznú pre obe zmluvné strany a kúpna zmluva je týmto uzavretá.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku, ak dodacia doba alebo podmienky objednávky sú z pohľadu predávajúceho neprijateľné, alebo ak kupujúci má voči predávajúcemu finančné záväzky.

Storno objednávky (odstúpenie od kúpnej zmluvy)
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania, resp. pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. Storno objednávky musí kupujúci urobiť elektronickou formou zaslaním emailu predávajúcemu. Po potvrdení objednávky predávajúcim ju môže kupujúci stornovať iba v prípade, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody najmä v prípade, ak bol v súvislosti so zaobstaraním tovaru nútený vynaložiť preukázateľné náklady.

Podľa § 12 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy, a to vyplnením Formulára na odstúpenie od zmluvy a zaslaním spolu s tovarom na adresu uvedenú vo formulári. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Ak kupujúci na kúpu tovaru využil pôžičku, ktorú mu poskytla tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

Odstúpením kupujúceho od zmluvy je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar späť,
b) vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Podľa § 10, ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (napr. poštovné) znáša kupujúci.

Odstúpením kupujúceho od zmluvy je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- objednávka neobsahuje minimálne základné obsahové náležitosti, a teda nie je možné ju vybaviť,
- tovar sa už nevyrába resp. nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru, v prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe,
- z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

2. Práva a povinnosti predávajúceho
Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje dodať:
- druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,
- tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,
- tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Predávajúci nezodpovedá za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravcom,
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa,
- poškodenie zásielky zavinené dopravcom,
- výber tovaru kupujúcim.
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

3. Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:
- uvádzať pravdivé údaje pri vyplňovaní objednávky respektíve vytvorení účtu, z ktorého objednávku zadáva,
- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu,
- zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
- potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná,
- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Kúpna cena a faktúra
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou dobierky v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Ceny uvedené v internetovom obchode www.heligonky.sk sú platné v čase objednania tovaru. Ceny sú uvedené v mene euro s DPH pokiaľ nie je uvedené inak. Ceny neobsahujú prepravné náklady. Platnosť nového Cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena Cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Kupujúci súhlasí s elektronickým zasielaním faktúr vo formáte pdf (Portable Document Format) predávajúcim na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri odoslaní objednávky. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme, a že predávajúci nie je povinný, avšak je oprávnený zasielať kupujúcemu faktúry v papierovej forme. Elektronicky zasielaná faktúra musí obsahovať povinné náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Faktúra zaslaná elektronicky sa považuje za doručenú dňom jej odoslania zo strany predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií z príslušného e-mailu kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobených poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet ani za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia kupujúceho do siete internet a/alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti kupujúceho pripojiť sa (získať prístup) do siete internet. Kupujúci je oprávnený odvolať súhlas s elektronickým doručovaním faktúr písomným oznámením doručeným predávajúcemu. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia predávajúcemu. V prípade pochybností sa elektronická faktúra, alebo akákoľvek písomnosť zaslaná v zmysle týchto Podmienok považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry alebo písomnosti kupujúcemu predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu, ak mu faktúra vystavená elektronicky nebola doručená. V prípade, ak nebude možné doručiť elektronickú faktúru účastníkovi na jeho e-mailovú adresu, je predávajúci povinný doručiť kupujúcemu faktúru v papierovej podobe.

5. Platobné podmienky
Spôsob platby:
- prevodom na účet predávajúceho zriadeného v Tatra Banka, a.s., č. účtu SK8811000000002945077030, kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo objednávky, a v poznámke platby (doplňujúci údaj/správa pre prijímateľa) uvedie svoje Meno a Priezvisko,
- na dobierku, kupujúci zaplatí dopravcovi pri prevzatí tovaru.

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho dňom vystavenia faktúry. Záložné právo k dodanému tovaru zostáva až do jeho úplného zaplatenia predávajúcemu. Zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kupujúceho dňom prevzatia tovaru.

Za tovar je možné zaplatiť aj v hotovosti pri osobnom vyzdvihnutí objednaného tovaru v sklade (Pozor, nie v sídle firmy) úhradou faktúry k prijatej objednávke.

6. Záruka
Na tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka) spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej predávajúcim.

V prípade, že kupujúci zistí na tovare závadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne reklamovať výrobok.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či nesprávnou montážou, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku násilného poškodenia alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne predávajúcim, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

Pri použitom tovare predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Záručná doba použitého (testovacieho) tovaru je 12 mesiacov.

Dodanie tovaru s vadami
Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho,
b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

7. Reklamácie
Reklamácia sa vzťahuje len na:
- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.
Reklamácia sa nevzťahuje na:
- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Postup pri reklamácii
Aby mohla byť reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
1. Kupujúci si po prevzatí tovaru prezrie tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. V prípade ak kupujúci zistí pri prevzatí tovaru chyby, je povinnosťou kupujúceho bezodkladne oznámiť zistené skutočnosti predávajúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
2. V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek nesúlad medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo so zásielkou obdrží nesprávne vyplnenú faktúru, alebo neobdrží žiadny doklad o nákupe tovaru, kupujúci je povinný bezodkladne informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
3. V prípade, ak kupujúci zistí výrobné chyby tovaru, ktoré bránia určenému použitiu, kupujúci túto skutočnosť oznámi predávajúcemu vyplnením reklamačného protokolu a zaslaním e-mailom alebo poštou na adresu uvedenú v protokole. Pri zadefinovaní chybného tovaru sa spravidla uvádza:
- presná špecifikáciu tovaru,
- množstvo tovaru,
- dôvod reklamácie (popis závady),
- meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá reklamuje tovar,
- návrh riešenia reklamácie,
- kópia faktúry, na základe ktorej bol tovar prevzatý.
4. V prípade ak kupujúci tovar prevzal, zašle tovar s kompletným príslušenstvom a podľa možnosti v pôvodnom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy, späť predávajúcemu na adresu uvedenú v reklamačnom protokole. Odporúča sa balík poistiť na hodnotu tovaru, a ak si to povaha tovaru vyžaduje označiť ho ako "krehký". Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené pri preprave. Kupujúci tiež priloží kópiu daňového dokladu o zakúpení a dodacieho alebo záručného listu (ak bol k tovaru dodaný). Predávajúci po doručení tovaru určeného na reklamáciu bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

Náklady na dopravu do sídla predávajúceho hradí kupujúci. V prípade oprávnenej reklamácie hradí poštovné pri zaslaní tovaru späť kupujúcemu predávajúci.

Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s testovaním a manipuláciou. Tovar bude kupujúcemu vrátený až po uhradení týchto nákladov.

V prípade, že kupujúci požiada o reklamáciu poškodeného výrobku (tovar bol poškodený spôsobom, ktorý nepodlieha záručnej oprave: mechanicky, násilným otváraním, neodborným zásahom, živelnou pohromou, zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok), nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o “ podmienečnú reklamáciu “ a doba vybavenia závisí od dodávateľa (t.j. môže presiahnuť 30 dní). V prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú, budú všetky náklady spojené s vybavením reklamácie účtované na ťarchu kupujúceho a tovar bude kupujúcemu vrátený, v prípade ak o jeho vrátenie požiada, až po uhradení spomínaných nákladov.

Doba vybavenia reklamácie
Reklamácia je predávajúcim vybavovaná v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.
Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby je vybavená na náklady predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie je tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom predávajúceho.

8. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, a to písomne na e-mailovú adresu shop@heligonky.sk

Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na žiadosť neodpovedal v lehote do 30 dní. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo na iný príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov vedený v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1, alebo sa môže obrátiť s požiadavkou na on-line riešenie sporu na Európsku komisiu a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Podmienky a postup pri alternatívnom riešení sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Možnosť obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu na alternatívne riešenie sporu dotknutá.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

9. Ochrana osobných údajov
Na to, aby sme Vám mohli doručiť Vami objednaný tovar, musíme ako prevádzkovateľ e-shopu www.heligonky.sk, od Vás zbierať, spracúvať, zhromažďovať a archivovať nasledovné osobné údaje:
• titul,
• meno,
• priezvisko,
• trvalé bydlisko,
• adresa doručenia (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu),
• e-mailová adresa,
• telefónne číslo
tieto údaje budeme ďalej sprístupňovať iba na účely doručenia objednaného tovaru doručovacím spoločnostiam, ktorých zoznam nájdete na stránke Dodacie podmienky a budeme ich z dôvodu povinnej archivácie účtovných dokumentov archivovať po dobu najviac 10 rokov. Spracovanie osobných údajov budeme vykonávať, pretože je nevyhnuté na plnenie zmluvy na základe, ktorej Vám predávame tovar v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. . Ako dotknutá osoba máte právo požadovať prístup k Vaším osobným údajom, ktoré spracúvame; právo na ich opravu alebo vymazanie; právo na obmedzenie spracúvania; právo namietať spracúvanie a právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. V prípade, ak plánujete využiť niektoré zo svojich práv, kontaktujte nás prosím e-mailom na adrese: dpo@r-das.sk.
Rovnako máte právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

10. Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kupujúci prehlasuje, že si pred vyplnením objednávky tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Tieto obchodné podmienky sú platné od: 29.03.2021.

Dokumenty:
Formulár na odstúpenie od zmluvy
Reklamačný protokol

 

 


Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

Košík Pokladňa